Zelené verejné obstarávanie

Pozvánka na bezplatný seminár

Verejné obstarávanie ako nástroj ochrany životného prostredia

 

 

Zelené verejné obstarávanie je postup, pri ktorom sa zohľadňujú environmentálne aspekty v

rámci verejného obstarávania, a to zadávaním environmentálnych charakteristík do

súťažných podkladov. V súčasnosti Európska únia aktívne podporuje a presadzuje zelené

verejné obstarávanie v kontexte politiky udržateľnej výroby a spotreby. Využitím potenciálu

kúpnej sily orgánov financovaných z verejných zdrojov, ktorá predstavuje značnú časť HDP

nielen v SR, ale aj v celej EÚ, na výber výrobkov, služieb a stavebných prác šetrných k

životnému prostrediu, možno významne prispieť k dosahovaniu udržateľného hospodárstva

a napĺňaniu environmentálnych cieľov ako SR, tak aj EÚ.

Cieľom seminára je priblížiť verejným inštitúciám problematiku zeleného verejného

obstarávania, prínosy, oboznámiť účastníkov s možnosťami uplatňovania environmentálnych

charakteristík v súťažných podkladoch, predstaviť environmentálne značky a ukázať príklady

z praxe ako inšpiráciu.

 

Termín: 14.10.2015

Miesto konania: Úrad Trenčianskeho samosprávneho kraja

K dolnej stanici 7282/20

91101 Trenčín

(zasadačka č. 226, 2. nadzemné podlažie)

Seminár je bezplatný. Kapacita je obmedzená.

Uzávierka prihlášok je dňa 12.10.2015. Prihlášku zašlite do tohto termínu

elektronicky na nižšie uvedenú kontaktnú osobu:

KONTAKTNÁ OSOBA: Ing. Zuzana Baranovičová

zuzana.baranovicova@sazp.sk

0906 314 001

Pozvánka na seminár

Prihláška na seminár