Agentúra pre budovy s takmer nulovou potrebou energie – nZEB (nearly Zero Energy Buildings) je občianske združenie, ktoré je v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. neziskové, nepolitické a dobrovoľné.

Jeho cieľom je:
• zvyšovať povedomie verejnosti o potrebe energeticky efektívnej výstavby vo forme budov s takmer nulovou potrebou energie
• poskytovať poradenstvo záujemcom o výstavbu alebo rekonštrukcie objektov na budovy s takmer nulovou potrebou energie,
• propagovať energeticky úspornú výstavbu budov a vytvorenie prostredia pre kvalitné stavby, ktoré sú súčasne ekonomicky ziskové a šetrné k životnému prostrediu,
• spolupracovať so subjektmi stavebného trhu, najmä s projektantmi, zhotoviteľmi a výrobcami pri propagácii nZEB.