Dňa 18.12.2014 Európska komisia schválila Integrovaný regionálny operačný program na programové obdobie 2014-2020 (IROP) vykonávacím rozhodnutím komisie č. C(2014) 10182 zo dňa 18. decembra 2014.

V rámci prioritnej osi 4 „ Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie” môžeme očakávať v druhom kvartály tohto roka výzvu č.4.1 Zvýšenie energetickej efektívnosti bytových domov.

Zameriava sa na dosiahnutie komplexnej obnovy existujúcich bytových domov nad rámec nákladovo-optimálnych požiadaviek uvedených v Smernici o energetickej hospodárnosti budov, tak aby sa potreba energie znížila na úroveň nízkoenergetických, ultranízkoenergetických budov a budov s takmer nulovou potrebou energie nZEB.

Pre dosiahnutie parametrov nZEB budovy je potrebné vychádzať z akceptovania troch na seba nadväzujúcich kritérií:

  1. Zníženie mernej potreby tepla na vykurovanie
  2. Zníženie spotreby primárnej energie na vykurovanie, chladenie, vetranie, prípravu teplej vody a osvetlenie.
  3. Značné pokrytie celkovej potreby primárnej energie obnoviteľnými zdrojmi energie.

Podporované budú projekty renovácie bytových domov, verejných budov, výstavba nových budov. Zvýhodňované budú komplexné projekty s najvyššou úsporou primárnych energetických zdrojov  a nebudú podporované projekty, v ktorých bude navrhované odpojenie od účinných systémov CZT alebo inštaláciou OZE sa zvýšia emisie znečisťujúcich látok do ovzdušia.

Podporené stavebné objekty musia byť plne bezbariérové a musia spĺňať požiadavky na hygienické parametre vnútorného prostredia budov.

Podpora bude podmienená predložením energetického auditu, na základe ktorého v procese hodnotenia dôjde k overeniu výpočtov plánovaných úspor a technickej uskutočniteľnosti navrhovaných energetických opatrení.

Pre viac informácií nás kontaktujte.