29.06.2015 Trenčín – Problematike energetických úspor v budovách sa venovalo podujatie s názvom Deň energie: úspory a život v budovách, ktoré sa uskutočnilo 29. júna 2015 v budove Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Zástupcovia verejného sektora sa dozvedeli že vývoj speje k budovám s takmer nulovou spotrebou energie a  znižovanie energetickej náročnosti nie je len zatepľovanie budov.

Projektový manažér Slovenskej inovačnej a energetickej agentúre Mater Kerestúr informoval o pripravovanej výzve z operačného programu Kvalita životného prostredia zameranej na obnovu verejných budov.

Člen Agentúry pre budovy s takmer nulovou spotrebou energie – nZEB Michal Lešinský prezentoval príklady dobrej praxe obnovy verejných budov, zdravé vnútorné prostredie ako hlavnú výhodu kvalitnej obnovy a možnosti využitia obnoviteľných zdrojov energie.

Dni energie sú neziskové podujatia, ktoré sa organizujú každoročne v mesiaci jún v celej Európe v rámci týždňa udržateľnej energie a podporujú bezpečné, čisté a účinné využívanie energie.

Deň energie TSK nZEB 3 Den energie TSK nZEB 1 Budovy s takmer nulovou spotrebou energie