Dni pasívnych domov

V dňoch 13. – 15.11.2015 máte možnosť navštíviť domy v pasívnom štandarde. Je to celosvetová akcia. Otvorené pasívne domy pre Vás budú nielen v Rakúsku, Čechách, ale aj na Slovensku. Môžete získať cenné skúsenosti od samotných užívateľov týchto domov a nemusíte pri tom cestovať ani do zahraničia. Viac informácií a databázu domov […]

Posted by

Konferencia 22.-23.10 2015 Budovy s takmer nulovou potrebou energie – fikcia alebo blízka budúcnosť?

Miesto: hotel Holiday Inn, Trnava, Hornopotočná 5 Pozývame Vás na konferenciu pre architektov, projektantov a samosprávy. Prednášky sa budú popri legislatíve a odporúčaných princípoch pri projektovaní venovať aj prevádzkovým výsledkom konkrétnych väčších budov realizovaných vo vyššom štandarde na Slovensku a v Čechách. Budú predstavené úspešné príklady z nám blízkeho prostredia a na záver […]

Posted by

Odborné podujatie: Ako dosiahnuť ultranízkoenergetickú úroveň výstavby

V rámci Svetového týždňa zelených budov sa dňa 23. septembra 2015 v hoteli Lindner Bratislava uskutočnilo odborné podujatie s témou: Ako dosiahnuť ultranízkoenergetickú úroveň výstavby. Odborným garantom podujatia bola Slovenská komora stavebných inžinierov. Podujatie viedol prof. Ivan Chmúrny z Katedry pozemných stavieb Slovenskej technickej univerzity. Martin Mihál zo spoločnosti Xella predstavil už zrealizované […]

Posted by

Zelené verejné obstarávanie

Zelené verejné obstarávanie Pozvánka na bezplatný seminár Verejné obstarávanie ako nástroj ochrany životného prostredia     Zelené verejné obstarávanie je postup, pri ktorom sa zohľadňujú environmentálne aspekty v rámci verejného obstarávania, a to zadávaním environmentálnych charakteristík do súťažných podkladov. V súčasnosti Európska únia aktívne podporuje a presadzuje zelené verejné obstarávanie […]

Posted by

Konferencia o dodržiavaní a o kvalite stavebných prác na zlepšenie energetickej hospodárnosti v budovách

v Bruseli 4. septembra 2015     Ako sami vieme, samotný projekt, i keď kvalitný, nezaručuje dosiahnutie energetickej hospodárnosti budovy (EHB) v praxi. S výsledkom úzko súvisí dodržiavanie a kvalita stavebných prác. Aj keď je to často prehliadané, tieto aspekty sú nevyhnutné pre splnenie celkového cieľa EHB, tj budovy s […]

Posted by

DEŇ ENERGIE: ÚSPORY A ŽIVOT V BUDOVÁCH

29.06.2015 Trenčín – Problematike energetických úspor v budovách sa venovalo podujatie s názvom Deň energie: úspory a život v budovách, ktoré sa uskutočnilo 29. júna 2015 v budove Trenčianskeho samosprávneho kraja. Zástupcovia verejného sektora sa dozvedeli že vývoj speje k budovám s takmer nulovou spotrebou energie a  znižovanie energetickej náročnosti nie je len zatepľovanie budov. Projektový manažér Slovenskej […]

Posted by

Triedy energetickej hospodárnosti budov

Aby nová stavba mohla byť skolaudovaná, musí spĺňať minimálnu požiadavku na energetickú hospodárnosť budov, stanovenou hodnotou globálneho ukazovateľa primárnej energie. Táto hodnota sa bude do roku 2021 priebežne meniť.  po roku 2013 horná hranica energetickej triedy B, po roku 2015 horná hranica energetickej triedy A1 a po roku 2020 (NZEB) horná […]

Posted by

Budovy s takmer nulovou potrebou energie predo dvermi

Dňa 12.5.2015 sa konalo odborno-prezentačné podujatie v Trnave. Boli pripravené pre Vás aktuálne témy, odprezentované fundovanými odborníkmi na Slovensku v tejto oblasti.  Mali ste možnosť sa dozvedieť aké nás čakajú ďalšie zmeny a požiadavky podľa vyhlášky MDVRR SR č. 364/2012 Z.z od 1.1. 2016.  Bol Vám predstavený progresívny postup projektovania a jeho príklad aplikovania v praxi.  Zároveň […]

Posted by

nZEB budovy je možné financovať Integrovaným regionálnym operačným programom

Dňa 18.12.2014 Európska komisia schválila Integrovaný regionálny operačný program na programové obdobie 2014-2020 (IROP) vykonávacím rozhodnutím komisie č. C(2014) 10182 zo dňa 18. decembra 2014. V rámci prioritnej osi 4 „ Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie” môžeme očakávať v druhom kvartály tohto roka výzvu č.4.1 Zvýšenie energetickej efektívnosti bytových domov. Zameriava sa na dosiahnutie […]

Posted by