Dňom 1. januára 2013 vstúpila do účinnosti novela zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov. Táto novela bola prijatá za účelom transpozície smernice 2010/31/EÚ a zaviedla do nášho právneho poriadku nový pojem – budova s takmer nulovou potrebou energie (TNB), ekvivalent anglického “nearly Zero Energy Building (nZEB)”. Podľa požiadaviek smernice musia spĺňať všetky nové budovy kolaudované po roku 2020 kritériá TNB. Pre nové budovy, v ktorých sídlia a ktoré vlastnia orgány verejnej moci, je lehota dokonca o dva roky kratšia.

Stavať takéto budovy je vhodné už v súčasnosti. Zdravé obytné prostredie, výrazne nízke prevádzkové náklady a ďalšie výhody, ktoré TNB poskytujú, vás o tom určite presvedčia. Všetko je pritom možné dosiahnuť za prijateľnú cenu. Miera navýšenia nákladov oproti bežnej stavbe spravidla nepresiahne 10%. Predpokladom je však vhodná optimalizácia návrhu.